Compromís denuncia que la construcció del magatzem i l’urinari de Joan Sansa, entre d’altres, comprometen l’economia municipal

La despesa en inversions no estratègiques per la ciutat i la mala gestió del diners de tots els ciutadans de la Seu obliguen a fer un Pla Econòmic Financer que compromet la inversió futura.

Compromís mostra la seva preocupació per l’anunci de pujada d’impostos en un futur proper provocat per una gestió negligent.

El passat dijous 2 de juliol va tenir lloc un ple extraordinari municipal en el qual es va aprovar un Pla Econòmic Financer i es va aprovar també el préstec per a fer front a les inversions incloses al pressupost 2020.

La liquidació del pressupost municipal de l’any 2019 va posar de manifest el trencament del nivell de la regla de la despesa i de l’estabilitat pressupostària, dues de les tres magnituds macroeconòmiques -juntament amb el control del nivell d’endeutament- que l’Estat espanyol obliga a complir als ajuntaments segons la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.

Per tot plegat, i per a fer front a aquest incompliment, el consistori ha hagut d’aprovat un PEF que conté un plec de restriccions econòmiques per a l’any 2020 i 2021, que té com a objectiu reconduir la despesa municipal als límits marcats pel Ministeri d’Hisenda.

En aquest Pla Econòmic Financer (PEF) es mostra com l’any 2019 hi va haver un excés de despesa sobre el límit autoritzat de més de 2,4 milions d’euros, incomplint així la regla de la despesa. L’incompliment de l’estabilitat pressupostària ve donat pel pagament de la inversió, bàsicament, amb préstec bancari.

Compromís està d’acord en el que es puguin incomplir aquestes normes, amb les conseqüències que això comporta, sempre i quan siguin per projectes estratègics per a la ciutat. I, en aquest cas, és important posar en relleu que ni la construcció del magatzem, amb quasi 2 milions d’euros, ni la construcció d’uns urinaris públics, de més de 100.000 euros, ni l’asfaltat de carrers d’última hora amb motius clarament electoralistes, entre d’altres, són projectes estratègics per la ciutat.

Hi ha projectes estratègics com la construcció de la nova Residència per a la Gent Gran, que estan actualment aparcats perquè, fins ara, s’ha donat prioritat a d’altres projectes, com el del magatzem o els urinaris de Joan Sansa.

Un exemple de mala gestió municipal és la construcció dels lavabos a la plaça de Joan Sansa pels quals es va comprar un local i es van comprar i instal·lar uns lavabos a mida, amb un cost superior a 100.000 euros, que finalment caldrà treure de l’actual emplaçament per col·locar-los al bell mig de la plaça Joan Sansa. En aquest sentit, el regidor Joan Barrera, durant el passat plenari, va demanar “si algú demanarà perdó per malbaratar de manera absurda aquests diners”.

Aquest PEF també posa de manifest un altre aspecte important que és la necessitat d’una pujada d’impostos a la nostra ciutat a curt termini ja que no es generen prou ingressos per la despesa fixa que no para d’augmentar any rere any.

Per tant, tot això mostra la negligència en la gestió dels diners de tots els ciutadans de la Seu d’Urgell i la falta de projecte polític, que ha portat els comptes municipals al límit, provocant la redacció de Plans Econòmics que lliguen l’economia local i pujades d’impostos que repercutiran en l’economia familiar en uns moments molt difícils per a tothom.

Òscar Ordeig declara que ”anys de mala gestió municipal porten a que l’economia de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell es trobi en una mala situació” i afegeix que “un altre cop més, seran els ciutadans qui hauran d’assumir les conseqüències d’aquesta mala gestió”.