La presidenta Lladós posa límits al dret a la informació dels consellers i conselleres i s’atorga competències més enllà de la llei.

Els consellers i conselleres han rebut una circular amb cinc “regles” entre la que destaca la prohibició de demanar informació als treballadors del Consell.

Compromís ha fet arribar una resposta a presidència en la que exigeix una rectificació i insta a l’equip de govern a complir la llei.

Arrel d’una petició d’informació sobre ajuts pel transport escolar del grup comarcal Compromís pel Pirineu,  el passat mes d’octubre la Sra. Josefina Lladós va comunicar a la portaveu del grup, la Sra. Carlota Valls,  la seva intenció de fer arribar als consellers i conselleres un document sobre com procedir per demanar informació.

El passat mes de novembre es va emetre, des de secretaria, una circular en la que es donava a conèixer el nou “procediment que s’instaura per tal d’exercir el dret a la informació i obtindre còpies per part dels Srs. i Sres. Consellers i Conselleres”.

Aquest procediment que es vol instaurar consta de cinc regles que van des de la petició de sol·licitar la informació i les còpies dels documents a presidència, la prohibició de dirigir-se directament al personal per demanar informació i còpies o l’haver de consultar els expedients al despatx de secretaria.

En resposta a aquest document, definit per Valls com “una barbaritat des del punt de vista democràtic”, Compromís ha fet arribar a la presidenta Lladós una resposta en la que es fa referència a tota la legislació que s’està incomplint en el redactat d’aquesta circular.

La Llei municipal i de règim local de Catalunya (Text Refòs aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) obliga els ajuntaments (i per extensió als Consells Comarcals) a facilitar a tots els regidors i regidores (i conselleres i conselleres) la documentació íntegra  de tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats, i parla d’un accés directe i autònom, sense necessitat de requeriment o de sol·licitud prèvia a ningú.

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, GAIP (regulada pel Decret 111/2017, de 18 de juliol, del Parlament de Catalunya) en el seu dictamen 7/2019 afirma que la legislació vigent preveu que en determinats casos els electes locals poden obtenir informació pels serveis professionals no polítics ni de govern de l’administració i no tenen per què demanar o requerir aquesta informació a l’Alcaldia (o la presidència).

La obligació de consultar els expedients als despatxos de secretaria és, segons el GAIP, una mesura que es va aprovar quan encara no existia l’Administració electrònica. I defineix com “el més raonable” que l’accés automàtic dels membres electes a la documentació es faci per mitjans electrònics o telemàtics.

Curiosament, la circular entra en contradicció també amb el propi Reglament Orgànic del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (aprovat l’any 2017) que no recull cap de les regles descrites.

Valls considera que “és greu que des del Consell Comarcal es faci arribar una circular als consellers i conselleres on es limita el seu dret a la informació amb unes regles no fonamentades segons la norma vigent” i recorda a la presidenta que “en un estat democràtic el compliment de lleis com la de transparència, accés a la informació pública i  bon govern hauria de ser la regla número u”.

En la missiva, Compromís exigeix una rectificació urgent i que el tema s’inclogui en l’ordre del dia de propera Junta de Portaveus i el Consell d’Alcaldes.